امکان آموزش غیرحضوری برای دانشجویان مادر فراهم شد
امکان آموزش غیرحضوری برای دانشجویان مادر فراهم شد

بر اساس بخشنامه معاون آموزشی وزیر علوم به معاونان آموزشی دانشگاه‌ها، تسهیلات آموزشی مختلفی از جمله مرخصی تحصیلی بدون ثبت در سنوات و امکان آموزش غیر حضوری برای مادران باردار و دارای فرزند زیر سه سال پیش‌بینی شده است.

به گزارش پایگاه خبری ندای دانش، روابط عمومی وزارت علوم اعلام کرد: قاسم عموعابدینی در بخشنامه شماره ۳۵۵۱۱۹/  ۲ ﻣﻮارد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷـﯽ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻮاﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺧﺼﻮص ﻣﺎده ۲۶ «ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺎدران داﻧﺸﺠﻮ«ﻣﺎده ۳۴ »ﮔﺴﺘﺮش رﺷﺘﻪﻫـﺎی ﻣﺮﺗﺒـﻂ« و ﻣـﺎده ۳۵» اﺻـﻼح ﻣﺤﺘـﻮای ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ-آﻣﻮزﺷـﯽ” را ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه، داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺘﺒﯽ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﻣﺎدر ﺑﺎردار ﺟﻬﺖ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻗﺒﻞ از زاﯾﻤﺎن ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب در ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺮﺧﺼـﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺎدر دارای ﻓﺮزﻧﺪ زﯾﺮ دو ﺳﺎل، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب در ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

همچنین داﻧﺸﮕﺎهها مکلف شده اند ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﻣﺎدر ﺑﺎردار ﯾﺎ دارای ﻓﺮزﻧـﺪ زﯾﺮ دو ﺳﺎل ﺟﻬﺖ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻫﻢﺳﻄﺢ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ، ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

در این بخشنامه امکان آموزش غیر حضوری برای دانشجویان مادر پیش‌بینی شده است و بر اساس آن، داﻧﺸـﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﻣﺎدر ﺑﺎردار ﯾﺎ دارای ﻓﺮزﻧﺪ زﯾﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی ﯾﺎ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﺪن واﺣﺪﻫﺎی دروس ﻧﻈﺮی دوره ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

در ادامه بخشنامه معاون آموزشی وزیر علوم امده است: داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺎﺗﯿﺪ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻪ ازای داﺷﺘﻦ ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮی ﻣﺎدر ﺑﺎردارﯾﺎ دارای ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﯿﺮﺧﻮار ﯾﮏ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد.

همچنین ﻃﺒـﻖ ﻣﺼـﻮﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﻣﻘﺮرات و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫـﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ و ﺗﺤﻮل در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ، داﻧﺸـﮕﺎه ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﻣﻨـﺪی از آﻣﻮزش ﺣﻀﻮری ﺑﺮای ﻣﺎدران ﺑﺎردار ﯾﺎ دارای ﻓﺮزﻧﺪ زﯾﺮ ۳ ﺳﺎل، ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺳـﻘﻒ ﻏﯿﺒﺖ ﻣﺠﺎز ۱۶/۳ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ۶ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺸـﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮔﺮدد.

بر اساس این بخشنامه، ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸـﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳـﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ وزارت ﻋﺘـﻒ، ﻣﮑﻠـﻒ ﺑﻪ اﯾﺠـﺎد، ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻘﻮﯾﺖ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺘﻨـﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه زن در ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده و زن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳـﻼﻣﯽ‌ ـ اﯾﺮاﻧﯽ، از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺴﺘﻨﺪ.

در این بخشنامه تاکید شده است: ﺣﺬف ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻓﺮزﻧﺪآوری در ﮐﻠﯿﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎ و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ دارای اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

  • نویسنده : محمدحسن پیشداد
  • منبع خبر : ایسنا