شهید مطهری (ره) رسالت تدریس در دو پایگاه مهم فکری را چنان ادا کرد که هم طلاب حوزه علمیه را شیفته مکتبش ساخت، هم دانشجویان دانشگاه را مشتاق محضرش کرد.

به گزارش پایگاه خبری ندای دانش به نقل ترشیز خوان؛ حکیم متألّه، شهید شاهد، مرتضی مطهری رحمة الله از شرح صدری برخوردار بود که هم نسبت به شهود حضوری، او در پاره ای از حقایق ، شهید صادق است ، هم نسبت به تحلیل فلسفی و ادراک حصولی ، او شاهدی عادل است .

 

شهید زنده یاد مطهری از شرح صدری برخوردار بود که حریم هر یک از مراحل احساس و تخیل و تعقل را آن چنان در نظر داشت که به دیگری آسیبی نرسد؛ آن چه را که با تحلیل عقلی می اندیشید، می توانست با بیان ساده یا بیان رسا به مرحله احساس تنزل دهد تا شنونده یا خواننده را از راه درست به مقام تعقّل راهنمایی کند و ترقی دهد.

 

حضورش در جلسه خصوصی درس استاد عالی مقام علامه طباطبایی فروغ تازه و نبوغ خاصی را به همراه داشت که مایه افاضه بیش تر و پایه افاده فراوان تر حضرت استاد علامه بود : « فَسالَت اَودِیَةٌ بِقَدَرِها » .

 

رسالت تدریس در دو پایگاه مهم فکری را چنان ادا کرد که هم طلاب حوزه علمیه را شیفته مکتبش ساخت، هم دانشجویان دانشگاه را مشتاق محضرش کرد.