خبرنگاران در خط مقدم علیه امپراطوری رسانه‌ای
خبرنگاران در خط مقدم علیه امپراطوری رسانه‌ای

خبرنگار رویدادها و حوادثی را که دشمن در صدد پنهان کردن یا تحریف و مصادره آن هست، با هنرمندی روایت می کند. اثر این روایت گاه در لحظه قابل مشاهده است و گاه این روایت مسیر خودش را در جریان جاری تاریخ پیموده و بالاخره مانند چشمه جوشانی طالبان حقیقت را سیراب خواهد کرد.

به گزارش پایگاه خبری ندای دانش به نقل  ترشیز خوان؛ امسال روز خبرنگار با اسارت و روایت گری اسرای کربلا همزمان شده است. خبرنگاری در حال حاضر مانند روایت گری پس از واقعه عاشورا کاری سخت و جهادی است.

تحریف یا مصادره اخبار، رویه امپراطوری و دیکتاتوری رسانه ای جبهه باطل از گذشته تا کنون می باشد. شکستن این انحصار دیکتاتوری کاری بس ارزشمند است.

نقش خبرنگاران جبهه حق در این میدان رزم، بی بدیل است. میدان رزم امروز،  میدان قدرت نرم دیکتاتوری رسانه ای است. هدف دشمن در این میدان، رخنه در دژ باورها و فرهنگ می باشد.

دشمن در این عرصه با سلاح هایی مانند تحریف به میدان آمده است. خبرنگاران با داشتن فرصت های بی بدیل می توانند پیشگام و در خط مقدم میدان مبارزه با تحریف قرار بگیرند.

از مؤلفه های مهم در میدان مبارزه با تحریف، پر کردن گسست میان دولت و مردم است. افزایش اعتماد مردم به اقدامات دولت، باعث افزایش سرمایه اجتماعی  و جلوگیری از  تحریف ها است.

این مهم با حضور دلسوزانه و آگاهانه و هنرمندانه خبرنگاران انجام می‌شود. خبرنگاران پل میان دولت و مردم می باشند. تحلیل و تبيين درست رویدادها، تبیین هنرمندانه، روایت اول، وسط میدان بودن، شجاعت و روایت صادقانه، از الزامات موفقیت در خبرنگاری و روایت گری است.

خبرنگار با شاخصه های یادشده، رویدادها و حوادثی را که دشمن در صدد پنهان کردن یا تحریف و مصادره آن هست، با هنرمندی روایت می کند. اثر این روایت گاه در لحظه قابل مشاهده است و گاه این روایت مسیر خودش را در جریان جاری تاریخ پیموده و بالاخره مانند چشمه جوشانی طالبان حقیقت را سیراب خواهد کرد.