چگونه انتخاب رشته كنيم؟
چگونه انتخاب رشته كنيم؟

همة داوطلباني كه در جلسه آزمون نوبت اول (ديماه 1401 و يا نوبت دوم تيرماه1402) حاضر بودند و مجاز به انتخاب رشته شده اند (چه آنها كه در يك گروه آزمايشي شركت كرده اند و چه آنها كه در دو يا سه گروه آزمايشي شركت كرده اند)، در يك فرم و حداكثر تا 150 رشته محل، اعم از رشته هاي با آزمون و رشته هاي صرفاً براساس سوابق تحصيلي ميتوانند انتخاب كنند.

به گزارش سرویس د انشگاه پایگاه خبری ندای دانش همة داوطلباني كه در جلسه آزمون نوبت اول (ديماه ۱۴۰۱ و يا نوبت دوم تيرماه۱۴۰۲) حاضر بودند و مجاز به انتخاب رشته شده اند (چه آنها كه در يك گروه آزمايشي شركت كرده اند و چه آنها كه در دو يا سه گروه آزمايشي شركت كرده اند)، در يك فرم و حداكثر تا ۱۵۰ رشته محل، اعم از رشته هاي با آزمون و رشته هاي صرفاً براساس سوابق تحصيلي ميتوانند انتخاب كنند.

داوطلبان رشته هاي  صرفاً براساس سوابق تحصيلي ميتوانند در اين مرحله بدون توجه به گروه آزمايشي كه درآن ثبت نام نموده و يا در آزمون آن شركت كرده اند، از تمامي گروههاي آزمايشي انتخاب رشته كنند

براي انتخاب رشته از دورههاي مختلف (روزانه، نوبت دوم، پيام نور و دورههاي ديگر) به شرايط اختصاصي هر دوره در اين دفترچه توجه كنيد

شرايط بعضي از اين دورهها در دفترچه راهنما منتشر شده است

براي جلوگيري از اشتباه، بهتر است قبل از ورود به سامانة اصلي انتخاب رشته، رشته هاي  انتخابي خود را با كد مربوط به هر رشته محل، به ترتيب علاقه مندي در پيش نويس انتخاب رشته وارد كنيد.

پيش نويس انتخاب رشته در آخر دفترچه ها موجود است:

پس از مطالعه اطلاعيه ها  و دفترچة راهنما و نهايي كردن رشته هاي  انتخابي و اطمينان از ترتيب انتخابهاي خود، آنها را در سامانة اصلي انتخاب رشته، به سازمان سنجش اعلام كنيد.

به ياد داشته باشيد، در فرم انتخاب رشته، اولويت (ترتيب) رشته هايي كه انتخاب ميكنيد، فقط نشان دهندة علاقه مندي شماست و تأثيري در افزايش احتمال قبولي ندارد .اگر نمره و شرايط لازم براي قبولي در رشته اي را داشته باشيد، اين رشته را در هر اولويتي(اول يا صد و پنجاهم) انتخاب كنيد، احتمال قبولي شما در آن رشته بيشتر نميشود.

در مجموعه رشته هايي كه انتخاب ميكنيد، اولين رشتة انتخابي، نشان دهندة بيشترين علاقة شما و آخرين رشتة انتخابي، نشان دهندة كمترين علاقة شما است

اگر در مجموعه رشته هايي كه انتخاب كردهايد، شرايط قبولي در چند رشته را داشته باشيد، سازمان سنجش اولين رشته را كه داراي شرايط قبولي هستيد به عنوان رشتة قبولي اعلام ميكند.

شما ميتوانيد در محدودة زماني انتخاب رشته (از ۳۱/۵/۱۴۰۲ تا ۴/۶/۱۴۰۲ ،(تا هشت نوبت رشته هاي  انتخابي خود را ويرايش كنيد.

فراموش نكنيد، بعد از پايان مهلت ويرايش، امكان جابجايي رشته هاي  انتخابي در فرم انتخاب رشته نيست.

پس از اعلام نتايج نهايي ( اواسط مهر ماه ۱۴۰۲ ،(امكان تغيير رشتة قبولي، در بين مجموعه رشته هاي ي كه انتخاب كرده ايد، وجود ندارد.

  • منبع خبر : سازمان سنجش