مجوز پایگاه خبری ندای دانش در سامانه جامع رسانه های کشور

مجوز پایگاه خبری ندای دانش در سامانه جامع رسانه های کشور

مجوز پایگاه خبری ندای دانش                https://e-rasaneh.ir/Certificate/88652

شناسه مجوز ۸۸۶۵۲ وضعیت مجوز دارای مجوز
نوع رسانه الکترونیک – برخط ، پایگاه خبری شماره مجوز ۸۸۶۵۲
صاحب امتیاز پیشداد، محمدحسن مدیر مسئول پیشداد، محمدحسن
زبان رسانه فارسی گرایش رسانه عمومی
زمینه رسانه اجتماعی, فرهنگی و اخبار دانشگاهها مخاطبان عمومی، دانشجویان، اساتید،کارکنان دانشگاهها